сряда, 27 януари 2016 г.

Незаконно строителство - общи положения


ЗУТ – ДНСК и РДНСК – заповеди за събаряне


Основните положения в законодателството при незаконното строителство са определени в глава XXI-ва от ЗУТ /Закона за устройство на територията/. Дадено е определение за незаконен строеж, накратко процедурите по установяването му, органите, които го констатират и последователността на действията им.

петък, 22 януари 2016 г.

Кога не се изисква издаване на разрешение за строеж

Разрешаването на строителството е необходимо само когато става дума за строеж или обект, притежаващ характеристиките на строеж. 

В Допълнителните разпоредби на ЗУТ /Закона за устройство на територията/, §5, т.38 е указано, че "Строежи" са: надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация, реконструкция по автентични данни по смисъла на ЗКН /Закона за културното наследство/ и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръженията на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със или без промяна на предназначението.


В следващата точка - §5,т.39 от ДР на ЗУТ е дадено определението за „Обект” – самостоятелен строеж с определено наименование, местоположение, самостоятелно функционално предназначение и идентификатор по ЗКИН /Закона за кадастъра и имотния регистър/.


От горното можем да заключим, че не са строежи преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности като: павилиони, кабини, маси. Не са строежи и рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи, както и елементи на градското обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други подобни, който не са трайно свързани към терена.


За тези обекти се издава Разрешение за поставяне, като всяка община приема отделна наредба за преместваемите съоръжения.Издаването на разрешение за строеж не е необходимо за следните строително-монтажни работи: вътрешно боядисване на сгради и постройки; подменяне на покривни материали; вътрешни преустройства, при които не се засяга конструкцията на сградата; не се извършват дейности като премахване и/или преместване на съществуващи зидове и направа отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата; не се променя предназначението и натоварванията в тях; текущ ремонт на сгради, постройки. съоръжения и инсталации; текущ ремонст на елементите на техническата инфраструктура, с които не се променя трасето на сградата и техническите характеристики; текущ ремонт на пътища, когато не се променя конструкцията на пътното платно; надгробни паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 метра; теренна консервация на недвижими културни ценности; консервация и реставрация на фасади и художествени елементи и стенописи на културни ценности и паметници на културата; монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради.

Горните случая са подробно описани в чл.151, ал.1 от ЗУТ. За тези строително-монтажни дейности не се изисква издаване на разрешение за строеж. Това не бива да се бърка със случая на чл.147 от ЗУТ, където са изброени случаите, в които не се изисква одобряване на инвестиционен проект, но издаването на разрешение за строеж е задължително.

ЗУТ – как се строи къща документи

събота, 9 януари 2016 г.

Строителство в България - основни положения

  
ЗУТ – актове в строителството

  Законното строителство се извършва в съответствие с плановете, издадените строителни книжа и с материали от съответното качество, подчинено и ненарушавайки българското строително законодателство.

 Незаконното строителство е строителство, което се осъществява чрез създаване на материални ценности в нарушение на различни правила и законови норми. За целта контролиращите законността държавни и общински органи прилагат наказания и административни мерки, в отговор на неправомерното поведение и/или неизпълнение на задълженията към държавата и нарушеното законодателство.

  Един от основните закони в строителството, който регулира отношенията между участниците в строителния процес и определя основните принципи и правила е Закона за устройство на територията – ЗУТ. Разглеждането и представянето на отделните части на ЗУТ дава представа за обхвата на закона и свързаността му с останалото законодателство на България.

Първата част на ЗУТ –  „Основи на устройството на територията”, е за общите положения, предназначението и устройството на териториите и поземлените имоти, и мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

Втората част: „ Устройствено планиране на територията.Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството”

Третата част: „Строителство” -  определя принципите и правилата на строителния процес.

Четвъртата част : „Режим и ограничаване на вещни права. Отчуждаване и обезщетяване” , ЗУТ определя отчуждаване и обезщетяване на собственици на поземлени имоти.

Пета част на ЗУТ указва контрола върху устройството на територията и спазването на принципите и правилата заложени в него и подзаконовите нормативни актове.