Начало

„АТЛАС ПЛОВДИВ” ЕООД – Консултантски услуги : Незаконно строителство, Законно строителство, Административни услуги - ХЕИ, Инспекция по труда,Агенция по храните, ПожарнаТериториалното устройство на държавата представлява система от правила, които се определят в различни правни актове -  закони, подзаконови нормативни актове, схеми и планове от различна степен и индивидуални нормативни актове след приемането на АПК /Административно процесуалния кодекс /. Установяването на тези правила има за цел да създаде най-благоприятни условия за обитаване, труд и отдих на населението. Създадена е система от специални органи, чрез които държавата и общините осъществяват своята политика в областта на строителството.

Законното строителство се извършва в съответствие с плановете, издадените строителни книжа и с материали от съответното качество, подчинено и ненарушавайки българското строително законодателство.

Незаконното строителство е строителство, което се осъществява чрез създаване на материални ценности в нарушение на различни правила и законови норми. За целта контролиращите законността държавни и общински органи прилагат наказания и административни мерки, в отговор на неправомерното поведение и/или неизпълнение на задълженията към държавата и нарушеното законодателство.

Създаването на нормативната база в сферата на строителството и юридическата регулация на отношението между субектите в строителството са наложени от факта, че тук са концентрирани важни икономически и обществени интереси.
Нормативната база в сферата на строителството и устройството на територията е обширно, многопластово и взаимосвързано с всички останали сфери на живота, като се започне от Конституцията на България, през законите за регионално развитие на страната, собствеността, геодезия, картография и кадастър, през законодателството за строителния процес, преминава през пожарна безопасност, здравни закони, екология, енергетика, инфраструктура и др.


Един от основните закони в строителството, който регулира отношенията между участниците в строителния процес и определя основните принципи и правила е Закона за устройство на територията – ЗУТ. Разглеждането и представянето на отделните части на ЗУТ дава представа за обхвата на закона и свързаността му с останалото законодателство на България.


Закон за устройство на територията - ЗУТ


В първата си част на ЗУТ –  „Основи на устройството на територията”, се разглеждат общите положения, предназначението и устройството на териториите и поземлените имоти, както и мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

Във Втората част: „ Устройствено планиране на територията.Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството” се разглеждат създаване, одобряване и изменение на устройствените планове, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството.

Третата част: „Строителство” -  определя принципите и правилата на самия строителен процес – начало, край и взаимоотношенията на субектите в него.

В Четвъртата си част : „Режим и ограничаване на вещни права. Отчуждаване и обезщетяване” , ЗУТ определя отчуждаване и обезщетяване на собственици на поземлени имоти, преминаване през чужди поземлени имоти, взаимоотношения на собственици на такива имоти с държавата и останалите участници в строителния процес.

В последната си Пета част ЗУТ указва контрола върху устройството на територията и спазването на принципите и правилата заложени в него и подзаконовите нормативни актове – оспорване на индивидуални административни актове, недопускане и отстраняване на незаконно строителство и административнонаказателна отговорност.


 Атлас Пловдив ЕООД - Консултантски услуги