Законно строителство

„АТЛАС ПЛОВДИВ” ЕООД – Консултантски услуги : Незаконно строителство, Законно строителство, Административни услуги - ХЕИ, Инспекция по труда,Агенция по храните, ПожарнаЗаконното строителство е това строителство, при което се спазват законовите разпоредби. Основните етапи в строителния процес, започвайки още от идеята на инвеститора, илюстрират как се строи законно – като последователност, която трябва да се спазва, и като издаване на необходимите документи, които се изискват по закон.


    Инвеститора /или т.нар. възложител в ЗУТ/ иска да започне да строи. Преди това обаче е необходимо да направи много проучвания, които иначе биха били голяма спънка след започване на строителството или още на етапа на проектирането.

   Трябва да проучи дали на парцела, на който иска да строи няма строителна възбрана, някакви законови ограничени и т.н., което може да се направи в съответната община по местонахождението на земята.

  Необходимо е да се прегледат и възможностите на техническата инфраструктура – какви са възможните връзки към експлоатационните дружества – ВиК, електроразпределителните дружества и т.н.

   След като се направят тези проучвания, е необходимо от главния архитект на общината или района /за по-големите градове с районно деление/ да се издаде виза за проучване и проектиране, която показва какво е разрешеното строителство в съответния имот и едва тогава да се прави преценка дали идеята на възложителя е реализуема в дадения парцел.

  С вече издадена виза за проучване и проектиране, лицензираните проектанти, конструктори и архитекти могат да започнат изготвянето на проект, който пък ще бъде и основание за издаване на разрешение за строеж. В зависимост от вида и характеристиките на строежа,  може и да не е необходимо изготвянето на проект,  а само на конструктивно становище.

   След изготвянето на проектната документация е необходимо тя да се одобри и да се издаде разрешение за строеж.

    Главния архитект на общината или района по местонахождение на имота, върху който ще се строи, одобрява проектната документация и издава разрешението за строеж.

   За да се издаде разрешение за строеж, възложителя и длъжен да подаде съответните документи в общинска /районна/ администрация: заявление по образец; документ за собственост на имота или някакъв друг документ, легитимиращ го като възложител; виза за проектиране, в случаите, когато тя е задължителна; три копия на проектната документация и оценка за съответствие на проекта към съществените изисквания. Тази оценка може да бъде направена или от лицензирани фирми, или от експертен съвет към общинската /районна/ администрация. Останалите документи, които са необходими са в зависимост вида, категорията и характеристиките на строежа.

    Практиката е в различните общински администрации да се изискват допълнителни документи, които изрично не са указани в закона и в съответните наредби. Затова и Ви съветваме да се осведомите за тях предварително. Бихме посъветвали възложителите да направят предварителна среща с главния архитект на съответната община или район, в която да го запознаят с идеята си или с вече готовия проект, и да се осведомят именно за тези допълнителни документи, които ще ви се изискат допълнително, за да се одобри Вашата проектна документация и да се издаде без затруднения разрешението за строеж.


 Атлас Пловдив ЕООД - Консултантски услуги