събота, 9 януари 2016 г.

Строителство в България - основни положения

  
ЗУТ – актове в строителството

  Законното строителство се извършва в съответствие с плановете, издадените строителни книжа и с материали от съответното качество, подчинено и ненарушавайки българското строително законодателство.

 Незаконното строителство е строителство, което се осъществява чрез създаване на материални ценности в нарушение на различни правила и законови норми. За целта контролиращите законността държавни и общински органи прилагат наказания и административни мерки, в отговор на неправомерното поведение и/или неизпълнение на задълженията към държавата и нарушеното законодателство.

  Един от основните закони в строителството, който регулира отношенията между участниците в строителния процес и определя основните принципи и правила е Закона за устройство на територията – ЗУТ. Разглеждането и представянето на отделните части на ЗУТ дава представа за обхвата на закона и свързаността му с останалото законодателство на България.

Първата част на ЗУТ –  „Основи на устройството на територията”, е за общите положения, предназначението и устройството на териториите и поземлените имоти, и мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

Втората част: „ Устройствено планиране на територията.Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството”

Третата част: „Строителство” -  определя принципите и правилата на строителния процес.

Четвъртата част : „Режим и ограничаване на вещни права. Отчуждаване и обезщетяване” , ЗУТ определя отчуждаване и обезщетяване на собственици на поземлени имоти.

Пета част на ЗУТ указва контрола върху устройството на територията и спазването на принципите и правилата заложени в него и подзаконовите нормативни актове.