петък, 22 януари 2016 г.

Кога не се изисква издаване на разрешение за строеж

Разрешаването на строителството е необходимо само когато става дума за строеж или обект, притежаващ характеристиките на строеж. 

В Допълнителните разпоредби на ЗУТ /Закона за устройство на територията/, §5, т.38 е указано, че "Строежи" са: надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация, реконструкция по автентични данни по смисъла на ЗКН /Закона за културното наследство/ и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръженията на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със или без промяна на предназначението.


В следващата точка - §5,т.39 от ДР на ЗУТ е дадено определението за „Обект” – самостоятелен строеж с определено наименование, местоположение, самостоятелно функционално предназначение и идентификатор по ЗКИН /Закона за кадастъра и имотния регистър/.


От горното можем да заключим, че не са строежи преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности като: павилиони, кабини, маси. Не са строежи и рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи, както и елементи на градското обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други подобни, който не са трайно свързани към терена.


За тези обекти се издава Разрешение за поставяне, като всяка община приема отделна наредба за преместваемите съоръжения.Издаването на разрешение за строеж не е необходимо за следните строително-монтажни работи: вътрешно боядисване на сгради и постройки; подменяне на покривни материали; вътрешни преустройства, при които не се засяга конструкцията на сградата; не се извършват дейности като премахване и/или преместване на съществуващи зидове и направа отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата; не се променя предназначението и натоварванията в тях; текущ ремонт на сгради, постройки. съоръжения и инсталации; текущ ремонст на елементите на техническата инфраструктура, с които не се променя трасето на сградата и техническите характеристики; текущ ремонт на пътища, когато не се променя конструкцията на пътното платно; надгробни паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 метра; теренна консервация на недвижими културни ценности; консервация и реставрация на фасади и художествени елементи и стенописи на културни ценности и паметници на културата; монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради.

Горните случая са подробно описани в чл.151, ал.1 от ЗУТ. За тези строително-монтажни дейности не се изисква издаване на разрешение за строеж. Това не бива да се бърка със случая на чл.147 от ЗУТ, където са изброени случаите, в които не се изисква одобряване на инвестиционен проект, но издаването на разрешение за строеж е задължително.

ЗУТ – как се строи къща документи