понеделник, 8 февруари 2016 г.

Инвестиционно проектиранеИнвестиционно проектиране - категории на строежите, общи изисквания, виза за проектиране, инвестиционен проект и ОСИП - оценка за съответствие на инвестиционните проекти

Категория на строежа

Всеки инвеститор трябва да е наясно с категорията на строежа, в който влага парите си, защото всяка категория строеж е свързана с определени правила и документация и съответно сложност на изпълнение и проектиране.
Според ЗУТ - Закона за устройство на територията, според своите характеристики, значимост, сложност, обвързаност и рискове при експлоатация, строежите се разделят в 6 /шест/ категории, като в първа категория са строежите с най-висока степен на значимост и сложност и съответно в шеста категория са временни строежи и строежи, за който не се изисква одобряване на проект, за да се издаде разрешение за строеж /чл.147 от ЗУТ/. Тъй като има различни критерии по категоризацията на строежите, ако по различни критерии строежа попада в различна категории, то се взема най-високата такава.
Подробности за това кой вид строеж как се категоризира и в коя категория попада, можете да намерите в чл.137 от ЗУТ и Наредба 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи, издадена от МРРБ.

Виза за проектиране

С изключение на вътрешни преустройства и строежи от техническата инфраструктура, за издаване на разрешение за строеж се изисква и издаване на виза за проектиране. Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения по чл. 36 от ЗУТ.
В някоя от следващите статии ще разгледаме по-подробно визата за проектиране, обявяването й, влизането й в сила и каква тежест има в процеса на проектиране.

Инвестиционен проект

Инвестиционният проект подлежи на одобрение от органа, който издава разрешението за строеж. В болшинството от случаите това е главният архитект на общината/района, но има и изключения, когато разрешението за строеж е от национално значение, когато строежа обхваща повече от една област или повече от една община. Тогава разрешението за строеж се издава от МРРБ или от областната администрация. Ние разглеждаме общия случай, когато разрешението за строеж се издава от главния архитект на общината или района по местонахождение на строежа.
Инвестиционния проект подлежи на съгласуване и одобрение и е основание за издаване на разрешение за строеж. Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите.

Оценка за съответствие на инвестиционния проект - ОСИП

Оценката обхваща проверка за съответствие със: предвижданията на подробния устройствен план; правилата и нормативите за устройство на територията; изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; взаимната съгласуваност между частите на проекта; пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива; изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта и изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране.
Оценката за съответствие/ОСИП/ се извършва по два начина - с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация - общински или районен експертен съвет  или оценката може да се извърши чрез изготвяне на комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта - за обекти от първа и втора категория задължително, а за обекти от по-ниска категория - по желание на възложителя.

В зависимост от това дали оценката за съответствие е изготвена от надзорна /консултантска/ фирма или е приета на експертен съвет, то и сроковете за одобряване на проекта са различни, съгласно ЗУТ. Ако ОСИП ще се одобрява на експертен съвет, то срока за одобряване на проекта е 30 дни от подаване на заявлението и документите към него пред одобряващия орган, а ако ОСИП е изготвена от надзорна фирма - 14 дневен срок.